Informatie over gegevensbescherming voor klanten en belanghebbenden

(Stand 26 april 2022)

Afdrukken
Download als PDF
 1. Deel 1: Informatie over gegevensbescherming met betrekking tot onze gegevensverwerking overeenkomstig de artikelen 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 2. Deel 2: Uitgebreide privacy-verklaring voor onze website
 3. Geschiedenis
Deel 1: Informatie over gegevensbescherming met betrekking tot onze gegevensverwerking overeenkomstig de artikelen 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen de bescherming van uw privacy serieus en informeren u hierbij over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en over de aanspraken en rechten, waarop u volgens de regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens recht hebt. Geldig vanaf 25 mei 2018.
Deze informatie over gegevensbescherming heeft betrekking op de privacyrelevante activiteiten van alle bedrijven van de Jack Wolfskin Groep en in het kader van dienstverleningen voor externe bedrijven, zie onder 1. genoemde bedrijven. In de genoemde ondernemingen worden persoonsgegevens volgens dezelfde procedures en principes verwerkt, daarom wordt er een uniforme informatie over gegevensbescherming gebruikt.

1. Voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke afdeling en contactgegevens

Verantwoordelijke afdeling als bedoeld in de wetgeving inzake de bescherming persoonsgegevens

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.
Telefoon +49 6126 954 0
Fax +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

Jack Wolfskin Retail GmbH
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.
Telefoon +49 6126 954 0
Fax +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

Jack Wolfskin Netherlands B.V.
Stadtsweide 2
6041 TD Roermond
info@jack-wolfskin.com

Jack Wolfskin Belgien BVBA
Draiboomstraat 6
2160 Wommelgem
info@jack-wolfskin.com

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Gegevensbeschermingsfunctionaris
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.
datenschutz@jack-wolfskin.com

2. Doeleinden waarvoor en rechtsgrondslag, waarop wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en andere toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften (details hieronder). Welke gegevens meer specifiek worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt in belangrijke mate af van de telkens gevraagde of overeengekomen diensten. Meer details of aanvullingen ten behoeve van gegevensverwerking vindt u in de betreffende contractuele documenten, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere aan u verstrekte informatie (bijvoorbeeld in het kader van het gebruik van onze website of onze algemene voorwaarden). Bovendien kan deze informatie over gegevensbescherming van tijd tot tijd worden bijgewerkt, zoals u aan onze website https://www.jack-wolfskin.nl/Data-Protection.html kunt ontlenen.

2.1 Doeleinden ter nakoming van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 b AVG)

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomsten met u en de uitvoering van uw orders alsmede ten behoeve van de uitvoering van maatregelen en werkzaamheden in het kader van precontractuele betrekkingen, bijvoorbeeld met belanghebbenden. De verwerking dient daarmee in het bijzonder het leveren van onze producten en daarmee en met onze producten verband houdende diensten overeenkomstig uw orders en wensen en omvatten de daarvoor benodigde diensten, maatregelen en activiteiten. Daartoe behoren in essentie de contractgerelateerde communicatie met u, de verifieerbaarheid van transacties, orders en andere overeenkomsten, alsmede kwaliteitscontrole door middel van de juiste documentatie, coulanceprocedures, maatregelen om bedrijfsprocessen te sturen en te optimaliseren en om te voldoen aan de algemene zorgvuldigheidsplichten, sturing en controle door gelieerde bedrijven (bijv. moedermaatschappij); statistische evaluaties voor het bedrijfsmanagement, kostenverantwoording en controlling, rapportage, interne en externe communicatie, calamiteitenmanagement, boekhoudkundige en fiscale beoordeling van operationele diensten, risicobeheer, het doen gelden van rechtsvorderingen en verdediging in het geval van juridische geschillen; garantie van de IT-veiligheid (o.a. systeem- en plausibiliteitstests) en van de algemene veiligheid, o.a. de veiligheid van gebouwen en installaties, het waarborgen en uitoefenen van het huisrecht (bijvoorbeeld door toegangscontroles); het garanderen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van de gegevens, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten; controle door toezichtraden of controlerende organen (bijv. auditing).

2.2 Doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of van derden (art. 6 lid 1 f AVG)

Naast de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst of voorlopige overeenkomst verwerken wij uw gegevens eventueel, indien nodig, om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • reclame of markt- en opinieonderzoek voor zover u geen bezwaar heb gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • het verzamelen van informatie en het uitwisselen van gegevens met kredietagentschappen, voor zover dit verder gaat dan ons economisch risico;
 • het testen en optimaliseren van procedures voor behoeftenanalyse;
 • de verdere ontwikkeling van diensten en producten en van bestaande systemen en processen;
 • de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van de due diligence bij onderhandelingen over de verkoop van ondernemingen;
 • voor vergelijking met Europese en internationale lijsten voor terrorismebestrijding, voor zover dit verder gaat dan de wettelijke verplichtingen;
 • de verbetering van onze gegevens, onder meer door het gebruik van of onderzoek naar openbaar toegankelijke gegevens;
 • statistische evaluaties of marktanalyse;
 • benchmarking;
 • de indiening van rechtsvorderingen en verweer in rechtsgeschillen die niet rechtstreeks aan de contractuele relatie zijn toe te schrijven;
 • de beperkte opslag van gegevens, indien verwijdering wegens de bijzondere wijze van opslag niet of alleen met onevenredig hoge kosten mogelijk is;
 • de ontwikkeling van scoring-systemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten, zo niet uitsluitend met het oog op het voldoen aan wettelijke vereisten;
 • fraudepreventie;
 • de beveiliging van gebouwen en installaties (bijv. door toegangscontroles en videobewaking), voor zover dit verder gaat dan de algemene zorgplicht;
 • interne en externe onderzoeken, veiligheidsbeoordelingen;
 • het eventueel meeluisteren of opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitscontrole en voor opleidingsdoeleinden;
 • het behoud en de handhaving van privaatrechtelijke of officiële certificeringen;
 • het veiligstellen en uitoefenen van het huisrecht door middel van passende maatregelen en door videobewaking ter bescherming van onze klanten en werknemers en om bewijsmateriaal veilig te stellen in het geval van strafbare feiten en om deze te voorkomen.

2.3 Doeleinden in het kader van uw toestemming (art. 6 lid 1 AVG)

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden) kan ook op grond van uw toestemming gebeuren. U kunt deze in de regel te allen tijde herroepen. Dat geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn afgegeven vóór de geldigheid van de AVG, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018. Over de doeleinden en over de consequenties van een herroeping of van het niet verlenen van toestemming wordt u afzonderlijk in de betreffende tekst van de toestemming geïnformeerd.
In principe geldt, dat de herroeping van een toestemming pas voor de toekomst geldt. Op verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, heeft dit geen invloed, deze blijven rechtmatig.

2.4 Doeleinden ter nakoming van wettelijke eisen (art. 6 lid 1 sub c AVG) of in het algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG)

Zoals iedereen die deelneemt aan economische activiteiten, zijn ook wij onderworpen aan een groot aantal wettelijke verplichtingen. Dit zijn in de eerste plaats wettelijke vereisten (bijv. handels- en belastingwetgeving), maar ook eventueel toezichtsrechtelijke of andere vereisten van overheidswege (bijv. rechterlijke uitspraken). Tot de doeleinden van de verwerking behoren eventueel de identiteits- en leeftijdsverificatie, fraude- en witwaspreventie, het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van terrorismefinanciering en strafbare feiten die vermogensbestanddelen in gevaar brengen, vergelijkingen met Europese en internationale antiterreurlijsten, de naleving van fiscale controle- en rapportageverplichtingen en de archivering van gegevens ten behoeve van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, alsmede verificatie door belasting- en andere autoriteiten. Voorts kan de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van officiële/juridische maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de bewijsvoering, de strafvervolging of de handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

3. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover we gegevens niet direct van u ontvangen, en de herkomst ervan

Voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens die rechtmatig zijn ontvangen van andere bedrijven of andere derden (bijv. bureaus voor kredietinformatie, uitgevers van adressen). Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij mogen verzamelen, ontvangen of verkrijgen en verwerken uit publiek toegankelijke bronnen (zoals telefoongidsen, handels- en verenigingsregisters, registratieregisters, debiteurenregisters, kadasters, pers, internet en andere media).

Relevante categorieën persoonsgegevens kunnen met name zijn:

 • persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep/bedrijf en vergelijkbare gegevens)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens)
 • Adresgegevens (gerapporteerde financiële gegevens en vergelijkbare gegevens)
 • Betalings-/dekkingsbevestiging bij bankpassen en creditcards
 • Informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheidsgegevens inclusief scores, dus gegevens voor de beoordeling van het economisch risico)
 • Klantenhistorie, bestelhistorie inclusief de kledingmaten
 • Gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telemedia (bijv. het tijdstip waarop u onze websites, apps of Newsletters opvraagt, IP-adres, door ons aangeklikte pagina's/links of ingevoerde en vergelijkbare gegevens)
 • Beeld en videogegevens

4. Ontvangers of categorieën van ontvangers van uw gegevens

Binnen de onder punt 1 genoemde bedrijven van de Jack Wolfskin Groep ontvangen die interne afdelingen of organisatorische eenheden uw gegevens welke ze voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in het kader van de verwerking en implementatie van onze gerechtvaardigde belangen nodig hebben. Uw gegevens worden aan externe partijen uitsluitend doorgegeven

 • in verband met de uitvoering van de overeenkomst;
 • in verband met reclame-acties van de Jack Wolfskin Stores aan exploitanten van Jack Wolfskin Stores;
 • indien u beschikt over een klantenaccount of deelneemt aan een Jack Wolfskin loyaliteitsprogramma in verband met het registreren voor uw klantenaccount of een loyaliteitsprogramma van Jack Wolfskin en uw aankoop bij een deelnemende Jack Wolfskin Store of de officiële Jack Wolfskin Online Shop aan exploitanten van Jack Wolfskin Stores;
 • om te voldoen aan de wettelijke vereisten volgens welke wij verplicht zijn informatie te verstrekken, te rapporteren of door te geven of het doorgeven van gegevens in het algemeen belang is (vgl. paragraaf 2.4);
 • indien externe dienstverlenende bedrijven gegevens namens ons verwerken als contractverwerker of functieverlener (bijv. externe computercentra, ondersteuning/onderhoud van EDP/IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, compliance-diensten, controle, gegevensscreening voor witwasdoeleinden, gegevensvalidatie of -aannemelijkheidscontroles, gegevensvernietiging, inkoop/aanschaf, klantenadministratie, lettershops, marketing, mediatechnologie, onderzoek, risicobeheersing, facturering, telefonie, websitebeheer, auditdiensten, banken, drukkerijen of bedrijven voor gegevensverwijdering, koeriersdiensten, logistiek);
 • op grond van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van de derde partij voor in het kader van de onder punt 2.2 genoemde doeleinden (bijv. aan overheden, bureaus voor kredietinformatie, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, deskundigen, tot het concern behorende ondernemingen en organen en controlerende instanties);
 • indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan derden door te geven.

Wij zullen uw gegevens verder niet aan derden doorgeven. Voor zover wij in het kader van de verwerking van een order opdracht geven aan dienstverleners, gelden daar voor uw gegevens dezelfde veiligheidsnormen als bij ons. In de overige gevallen mogen de ontvangers de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan hen zijn verstrekt.

5. Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Dat impliceert ook de voorbereidende fase van een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding) en de afhandeling van een overeenkomst.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder andere voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Wetboek van Belastingen (AO). De in de respectievelijke wettelijke regeling vastgestelde bewaartermijnen of documentatietermijnen bedragen maximaal tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele rechtsverhouding.

Verder kunnen speciale wettelijke voorschriften een langere opslagduur vereisen, bijvoorbeeld de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften. Volgens de §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de normale verjaringstermijn weliswaar drie jaar, er kunnen echter ook verjaringstermijnen tot 30 jaar van toepassing zijn.

Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden ze regelmatig gewist, tenzij hun - beperkte - verdere verwerking voor de nakoming van de onder 2.2 genoemde doeleinden om redenen van een hoger gerechtvaardigd belang noodzakelijk is. Van een dergelijk overwegend gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld ook sprake wanneer een verwijdering vanwege de speciale wijze van opslag niet of slechts met onevenredig veel moeite mogelijk is en een verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

6. Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie

Gegevens worden doorgegeven aan kantoren in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) als het nodig is om een order/contract van of met u uit te voeren, als het wettelijk vereist is (bijv. fiscale rapportageverplichtingen), als het in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij is of als u ons uw toestemming hebt gegeven.Daarbij kan de verwerking van uw gegevens in een derde land ook in verband met het inschakelen van dienstverleners in het kader van de orderverwerking gebeuren. Indien er voor het land in kwestie geen besluit van de Europese Commissie over een daar geldend passend niveau van gegevensbescherming mocht zijn, garanderen wij in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming door middel van desbetreffende overeenkomsten dat uw rechten en vrijheden adequaat worden beschermd en gewaarborgd. Op verzoek verstrekken wij u gedetailleerde informatie dienaangaande.
Informatie over de juiste of gepaste waarborgen en de mogelijkheid om een kopie van u te verkrijgen kan worden opgevraagd bij de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.

7. Uw privacyrechten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw privacyrechten jegens ons doen gelden

 • U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over uw bij ons opgeslagen gegevens conform de regels van art. 15 AVG (eventueel met beperkingen volgens § 34 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG)).
 • Op uw verzoek zullen wij de over u opgeslagen gegevens conform art. 16 AVG corrigeren, indien deze niet ter zake dienend of foutief zijn.
 • Indien u dat wenst, zullen wij uw gegevens in overeenstemming met de grondslagen van art. 17 AVG wissen, op voorwaarde dat andere wettelijke regelingen (bijv. wettelijke bewaarplichten of de beperkingen volgens § 35 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG)) of een hoger belang van onze kant (bijv. voor de verdediging van onze rechten en aanspraken) daarmee niet in strijd zijn.
 • Met inachtneming van de voorwaarden van art. 18 AVG kunt u van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.
 • Verder kunt u tegen de verwerking van uw gegevens conform art. 21 AVG verzet aantekenen, op grond waarvan wij de verwerking van uw gegevens moeten beëindigen. Dit recht van verzet geldt echter alleen bij zeer bijzondere omstandigheden van uw persoonlijke situatie, waarbij de rechten van ons bedrijf eventueel in strijd kunnen zijn met uw recht van verzet.
 • Ook hebt u het recht om uw gegevens onder de voorwaarden van art. 20 AVG in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of ze aan een derde door te geven.
 • Daarnaast hebt u het recht om de door u verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met werking naar de toekomst toe in te trekken (zie punt 2.3).
 • Verder hebt u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG). Wij raden u echter aan om altijd eerst een klacht te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien mogelijk dienen uw aanvragen voor de uitoefening van uw rechten schriftelijk aan bovenstaand adres of rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming te worden geadresseerd.

8. Omvang van uw verplichtingen om ons uw gegevens te verstrekken

U hoeft alleen die gegevens te verstrekken welke voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie of voor een precontractuele verhouding met ons noodzakelijk zijn of tot het verzamelen waarvan wij wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel niet in staat zijn de overeenkomst te sluiten of uit te voeren. Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die later in het kader van de zakelijke relatie nodig zijn. Indien wij u daarnaast nog om nadere gegevens vragen, wordt u afzonderlijk attent gemaakt op het vrijwillige karakter van de informatie.

9. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (met inbegrip van profiling)

Wij maken geen gebruik van puur geautomatiseerde besluitvormingsprocedures volgens artikel 22 AVG. Indien wij in de toekomst in specifieke gevallen toch gebruik mochten maken van een dergelijke procedure, dan zullen wij u daarvan apart op de hoogte stellen, voor zover de wet dat voorschrijft.

Onder omstandigheden verwerken we uw gegevens deels met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profiling).
Om u gericht over producten te kunnen informeren en adviseren, maken wij eventueel gebruik van evaluatie-instrumenten. Deze maken op de vraag afgestemde productontwerpen, communicatie en reclame, inclusief markt- en opinieonderzoek mogelijk.

Ook kunnen dergelijke procedures worden gebruikt om uw boniteit en kredietwaardigheid te beoordelen en om witwassen en fraude te bestrijden. Voor de beoordeling van uw boniteit en kredietwaardigheid kunt u gebruik maken van zogenaamde 'score-waarden'. Bij een scoring wordt met behulp van wiskundige methoden de waarschijnlijkheid berekend, waarmee een klant zijn betalingsverplichtingen volgens contract zal nakomen. Dergelijke score-waarden ondersteunen ons zodoende bijvoorbeeld bij de beoordeling van de kredietwaardigheid en de besluitvorming in het kader van producttransacties en worden opgenomen in ons risicobeheer. De berekening is gebaseerd op rekenkundig en statistisch erkende en bewezen procedures en is gebaseerd op uw gegevens, in het bijzonder inkomensomstandigheden, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van het dienstverband, ervaringen uit de zakenrelatie tot nu toe, contractconforme terugbetaling van eerdere kredieten alsmede informatie van bureaus voor kredietinformatie.

Niet verwerkt worden daarbij gegevens over de nationaliteit en speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 AVG.

Informatie over uw recht op verzet art. 21 AVG
 1. U hebt het recht te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens die op grond van artikel 6 lid 1 f AVG (verwerking van gegevens op basis van een belangenafweging) of artikel 6 lid 1 e AVG (verwerking van gegevens in het algemeen belang) plaatsvindt, indien uw bijzondere situatie daartoe aanleiding geeft. Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profiling als bedoeld in art. 4 nr. 4 AVG.

  Indien u verzet aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die voor de verwerking bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 2. We verwerken uw persoonsgegevens eventueel ook voor direct marketing-doeleinden. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, hebt u te allen tijde het recht hiertegen bezwaar te maken; dit geldt ook voor de profiling, voor zover dit met dergelijke direct marketing gepaard gaat. We zullen voor de toekomst rekening houden met dit verzet.

  We zullen uw gegevens niet langer verwerken voor direct marketing-doeleinden als u verzet aantekent tegen de verwerking voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient voor zover mogelijk te worden gericht aan

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.


Onze privacyverklaring en de informatie inzake de gegevensbescherming over onze gegevensverwerking volgens artikel (art.) 13, 14 en 21 AVG kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen we op deze pagina bekendmaken. Oudere versies zijn ter inzage beschikbaar in een archief.

Stand informatie inzake gegevensbescherming 15.05.2018Deel 2: Uitgebreide privacy-verklaring voor onze website

Verantwoordelijk voor deze internetpagina en de internetbased services en toepassingen (hierna te noemen: 'Internetpagina') is JACK WOLFSKIN Retail GmbH, een besloten vennootschap naar Duits recht, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Wiesbaden onder HRB 24710 gevestigd te 65510 Idstein/Ts, Jack-Wolfskin-Kreisel 1, 65510 Idstein/Ts. (hierna te noemen: 'wij', 'ons' of 'JACK WOLFSKIN').
Voor JACK WOLFSKIN is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk thema en wij houden ons daarom strikt aan de regelingen van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke internationale regelingen inzake gegevensbescherming.De volgende Privacybeleidinzake de bescherming van persoonsgegevens geve je een inzicht in de wijze waarop je persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen als je onze Internetpagina bezoekt.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Je zult in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de registratie van je klantaccount, het invullen van formulieren, tijdens het bestelproces of bij service-aanvragen, je gegevens uitdrukkelijk aan ons toezenden.
Daarom zullen we per geval in principe de volgende van je gegevens gebruiken en verwerken:

 • je contactinformatie (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
 • informatie voor het afwerken van je bestelling (bijvoorbeeld informatie over bestelde producten, factuurgegevens en leverings- en betalingsinformatie zoals bank-, creditcard- of andere betalingsdetails);
 • informatie over bestellingen en services (zoals bestelling en contactdetails/bestelhistorie; details over defecte producten, tot nu toe gevoerde correspondentie);
 • andere informatie die je ons uitdrukkelijk ter beschikking hebt gesteld (zoals je persoonlijke profiel, productreferenties, verlanglijstjes, reviews enz.).

  Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt door onze website te gebruiken, verwerken we op de manier die wordt beschreven in ons privacybeleid.

2. Cookies

We maken gebruik van technologieën voor het optimaliseren en verbeteren van het online-resultaat van onze Internetpagina. Op grond van dit gebruik kan het voorkomen dat je gegevens door ons, of door een door ons hiermee belaste derde, alleen al door de simpele interactie tussen je computer en onze Internetpagina worden verzameld. Bij dergelijke gegevens kan het bijvoorbeeld gaan om (waarbij dit niet beperkt is tot zodanige gegevens):

 • het IP-adres van je internetapparatuur (bijv. het IP-adres van je computer, tablet of dergelijke);
 • informatie over het gebruik van de Internetpagina (bijvoorbeeld tijd en datum van je bezoek, verwijzings-url's (referral-url's), of opgevraagde pagina's);
 • informatie over je internetapparatuur (bijvoorbeeld type en versie van je internetbrowser en versie van je besturingssysteem).

  In verband met het gebruik van dergelijke gegevens kunnen geanonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voor dat doel kunnen ook cookies worden gebruikt.
  Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal in de buffer van je internetbrowser worden opgeslagen, terwijl je onze Internetpagina bezoekt. Dergelijke cookies maken het mogelijk dat je internetbrowser door onze internetpagina wordt herkend als je onze internetpagina opnieuw bezoekt en die bijvoorbeeld in verband met het bestelproces nodig zijn (over de details zie punt 3.1 – 3.4 hieronder).
  Indien dit niet uitdrukkelijk door jou als gebruiker van de internetpagina is toegestaan, worden dergelijke gegevens, die in verband met de hierboven genoemde technologieën worden verzameld, niet gebruikt om de bezoeker van de internetpagina persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens van de geanonimiseerde gebruikers.
  Cookies verzamelen wij met het doel onze internetpagina's nog gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Daarnaast gebruiken we cookies die voor de navigatie en functionaliteit van onze internetpagina's noodzakelijk zijn (d.w.z. bijvoorbeeld cookies die de actuele status van je winkelmandje ook na het uitloggen bewaren).De overgrote meerderheid van de gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies, die met het sluiten van onze internetpagina automatisch weer worden gewist.
  Mocht je niet willen dat de op onze internetpagina gebruikte cookies op je computer worden opgeslagen, dan moet je eventueel de instellingen van je browser veranderen, om dergelijke cookies hetzij algemeen te blokkeren of deze van geval tot geval te kunnen accepteren of te kunnen weigeren. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies de functionaliteit van de internetpagina nadelig kan beïnvloeden en dat de instelling bij gebruik van verschillende apparaten (bijv. computer en tablet)/browsers en op alle apparaten) in alle browsers individueel moet worden ingesteld.

  We hebben de cookies die op onze website worden gebruikt in de volgende categorieën gegroepeerd. Je hebt op elk gewenst moment de mogelijkheid om via de cookie-instelling te bepalen welke van de cookie-categorieën je wilt activeren en welke je wilt deactiveren.

2.1 NOODZAKELIJK

Cookies worden gebruikt voor het goed laten werken van de basisfuncties van onze website, zoals het winkelmandje. Zonder deze cookies kan onze website niet functionere. Om die reden kunnen deze instellingen niet worden uitgeschakeld als je onze pagina wilt gebruiken.

2.2 Maatwerk

Voor een optimale en gepersonaliseerde gebruikersbeleving (zoals productsuggesties) worden tijdens je bezoek door ons webshop-systeem geanonimiseerde gegevens verzameld. Je kunt hier klikken als je dat liever niet wilt.

2.3 Statistieken

2.3.1 Dynamic 1001

Het Dynamic Tracking System dient voor het vaststellen van de performance van verschillende reclamekanalen van de Jack Wolfskin Online Shop. Het wordt door Dynamic 1001 GmbH als technische en statistische dienstverlener geleverd.

Bij het bezoek van de website https://www.jack-wolfskin.nl worden er gegevens van je browser ten behoeve van statistische analyses verzameld. De gegevens worden doorgegeven aan Dynamic 1001 GmbH als technische en statistische dienstverlener.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt via een tracking pixel die zich op elke webshoppagina bevindt. Bij contact met de servers van Dynamic wordt gangbare informatie zoals het besturingssysteem, de gebruikte browser, het bijbehorende reclamemiddel, de referrer en het IP-adres geanonimiseerd opgeslagen. Het IP-adres wordt uitsluitend voor interne toewijzingen gebruikt en niet aan andere partijen doorgegeven.

Wordt er een bestelling geplaatst, dan worden er gegevens, zoals het bestelnummer, het klantnummer, het boodschappenmandje en de bestelwaardes naar Dynamic 1001 GmbH verzonden, om een correcte provisieverrekening met de reclamemakers mogelijk te maken. Voor het verzamelen van de data worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen. De cookies bevatten een identificatiewaarde die wordt gegenereerd door het Dynamic Tracking System. Cookies kunnen op je computer geen schade aanrichten en bevatten ook geen virussen.

Je kunt in de instellingen van je browser zelfstandig cookies inschakelen of uitzetten.

Als je bezwaar wilt maken tegen de opslag van je anoniem verzamelde bezoekersgegevens zodat je in de toekomst niet meer wordt geregistreerd, kun je daar hier bezwaar tegen maken.

2.3.2 Google Analytics

We gebruiken op onze Internetpagina 'Google Analytics', een door Google Ireland Limited, Ierland ('Google') beschikbaar gestelde service voor de analyse van internetpagina's. Google Analytics gebruikt cookies, d.w.z. kleine tekstbestandjes voor het analyseren van je gebruik van internetpagina's, die op je computer worden opgeslagen. De informatie over je bezoek aan onze website die door cookies wordt verzameld (met inbegrip van je IP-adres, dat echter voordat het wordt opgeslagen met behulp van de methode anonymize() wordt geanonimiseerd, zodat het niet langer kan worden toegewezen aan een bepaalde verbinding) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ook opgeslagen.

Indien echter de IP-anonimisering voor de internetpagina is geactiveerd, zal Google slechts een verkorte versie van het IP adres uit landen van de Europese Unie of de Europese economische ruimte naar de VS sturen. Slechts in incidentele gevallen worden de volledige IP-adressen naar de Google-server in de VS gezonden en vervolgens daar afgekort.

Plaatsvervangend voor de verantwoordelijken van deze Internetpagina gebruikt Google de informatie om je gebruik van onze Internetpagina te analyseren, verslagen over het gebruik van de Internetpagina voor de verantwoordelijken van de Internetpagina op te maken en verder services in verband met het gebruik van het internet en deze Internetpagina te leveren. Het door je internetbrowser gegenereerde IP-adres, dat bestanddeel is van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google vermengd.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instellingen in je browser te veranderen. We wijzen je er echter op dat in dat geval het volledige gebruik van onze Internetpagina beperkt kan zijn. Ook kun je het verzamelen van de door het gebruik van de Internetpagina door cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en de installatie van de browser plug-in voorkomen. De betreffende link vind je hier:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, klik je op deze link om de toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie op je apparaat opgeslagen. Als je je cookies in deze browser verwijdert, moet je opnieuw op deze link klikken:
Google Analytics Opt-Out

2.3.3 Adobe Analytics

We hebben bovendien de mogelijkheid op onze internetpagina de technologie 'Adobe Analytics', een statistische webanalyse door Adobe Systems GmbH, Georg-Bauchle-Ring 58, 80992 München, Duitsland, te gebruiken. Deze technologie verzamelt statistische gegevens over de bezoekjes aan onze Internetpagina voor het optimaliseren van onze Internetpagina en de verbetering van de services. De hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend aan Adobe Systems GmbH gezonden. Ook de technologie van Adobe maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestandjes die op je computer voor het analyseren van je gebruik van internetpagina's worden opgeslagen. Door het anonimiseren van je IP-adres vóór het verzenden van de gegevens aan Adobe Systems GmbH is het identificeren van de individuele gebruiker niet mogelijk. De technologie van Adobe werkt met zgn. sessie-cookies. Sessie-cookies worden na afloop van een internetbrowser-sessie gewist. Naast het blokkeren van de cookies in je internetbrowser kun je het verzamelen van de door cookies gegenereerde gegevens in verband met het gebruik van een internetpagina (inclusief het IP-adres) door Adobe met behulp van de installatie ven een Opt-Out-Cookie verhinderen. De betreffende link vind je hier. Als je je cookies in deze browser verwijdert, moet je opnieuw op deze link klikken:
Adobe Analytics Opt-Out

Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens door Adobe Systems GmbH vind je op:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Heb je vragen over de door ons bij Adobe Analytics verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op via info@jack-wolfskin.com.

2.3.4 Google ReCaptcha

Wij maken gebruik van de functie voor het herkennen van bots, bijv. bij invoer van online formulieren ("ReCaptcha") van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
De Google privacy-richtlijnen vind je hier:
https://www.google.com/policies/privacy/
Via de volgende link is een opt-out mogelijk:
https://adssettings.google.com/authenticated

2.3.5 Verbetering van de weergave

Deze pagina maakt ten behoeve van een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland beschikbaar worden gesteld.
Als je browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van je computer gebruikt.
Nadere informatie over Google Web Fonts vind je op https://developers.google.com/fonts/faq en in de Privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de .

2.4 Marketing

We gebruiken cookies om bepaalde functies van sociale netwerken voor je beschikbaar te stellen, om het effect van onze reclamecampagnes te meten en te optimaliseren en om deze gericht aan de juiste gebruikers uit te rollen. In het kader daarvan maken we ook gebruik van retargeting. Daaronder wordt in de online-marketing een proces verstaan, waarbij bezoekers gemarkeerd en vervolgens op andere webpagina's met doelgerichte reclame aangesproken dienen te worden. Ook bij deze methode worden blijvende cookies met een looptijd van max. 90 dagen gebruikt.
Net als in het kader van de website-tracking worden ook hierbij de gegevens in gepseudonimiseerde vorm verzameld. Bij de uitvoering van marketingacties maakt Jack Wolfskin gebruik van de volgende providers:

 • Adform
  Op deze website maken we gebruik van de tool Adform van Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhagen, Denemarken; Adform verzamelt de gegevens voor analyse-, marketing- en optimalisatie-doeleinden en helpt ons daardoor om onze marketingactiviteiten en onze website te verbeteren. De verzamelde gegevens worden door Adform gebruikt om reclamecontacten en clicks op reclame-advertenties te koppelen aan een daaruit volgend gebruik van onze website. We kunnen op die manier vaststellen of internet-gebruikers die onze advertenties hebben gezien onze website bezoeken of voor welke producten ze belangstelling hebben. Dit helpt ons om ons reclamebudget efficiënter in te zetten. De verzamelde gegevens kunnen door ons ook worden gebruikt om reclame gebaseerd op je interesses (bijv. bekeken producten) te verzenden.
  Voor het verzamelen van gegevens worden pseudonieme online-identificatienummers (online ID's) zoals cookie-ID's, IP-adres, device-ID's, advertising-ID / IDFA (bijv. op Android of Apple Smartphones) gebruikt. Daarbij worden geen eenduidig aan de gebruiker te relateren gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle door ons gebruikte ID's maken enkel de herkenning van je eindapparaat of van je internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens zullen zonder je specifieke toestemming niet worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren als gebruiker van onze website. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1a en 1f AVG en artikel 15, lid 3 TMG (Duitse mediawet). Als je niet wilt dat Adform je gegevens verzamelt, dan kun je het volgende doen:

  Onder de volgende links vind je een uitleg hoe je het verzamelen van gegevens op je computer of je mobiele eindapparaat kunt uitzetten:
  https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

 • Google DV360
  Op deze website maken we gebruik van de tool Google DV360, google.com Limited Liability Company (Google DBM); Google DV360 verzamelt de gegevens voor analyse-, marketing- en optimalisatie-doeleinden en helpt ons daardoor om onze marketingactiviteiten en onze website te verbeteren. De verzamelde gegevens worden door Google DV360 gebruikt om reclamecontacten en clicks op reclame-advertenties te koppelen aan een daaruit volgend gebruik van onze website. We kunnen op die manier vaststellen of internet-gebruikers die onze advertenties hebben gezien onze website bezoeken of voor welke producten ze belangstelling hebben. Dit helpt ons om ons reclamebudget efficiënter in te zetten. De verzamelde gegevens kunnen door ons ook worden gebruikt om reclame gebaseerd op je interesses (bijv. bekeken producten) te verzenden.
  Voor het verzamelen van gegevens worden pseudonieme online-identificatienummers (online ID's) zoals cookie-ID's, IP-adres, device-ID's, advertising-ID / IDFA (bijv. op Android of Apple Smartphones) gebruikt. Daarbij worden geen eenduidig aan de gebruiker te relateren gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle door ons gebruikte ID's maken enkel de herkenning van je eindapparaat of van je internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens zullen zonder je specifieke toestemming niet worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren als gebruiker van onze website. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1a en 1f AVG en artikel 15, lid 3 TMG (Duitse mediawet). Als je niet wilt dat Google DV360 je gegevens verzamelt, dan kun je het volgende doen:
  Onder de volgende links vind je een uitleg hoe je het verzamelen van gegevens op je computer of je mobiele eindapparaat kunt uitzetten:
  https://adssettings.google.com/authenticated

 • Taboola
  U kunt de NAI Opt Out Tool gebruiken om u af te melden voor het ontvangen van gerichte reclame van Taboola en van andere NAI-lidbedrijven.


 • Ströer Digital Media GmbH
  Bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens is te allen tijde mogelijk via onderstaande link:
  https://privacy.mbr-targeting.com

 • AWIN
  Wij verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van een affiliate marketing campagne. Op die manier kunnen wij nagaan welke externe aanbieder van websites, app's of andere technologieën potentiële klanten naar onze websites en app's heeft verwezen ("referrer") om hem als tegenprestatie voor deze verwijzingen een provisie te kunnen betalen. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigde belang een online reclamecampagne uit te voeren, die wordt vergoed op basis van de geleverde prestaties. Wij werken samen met het netwerk Awin, dat ons erbij ondersteunt om deze affiliate marketing campagne te realiseren. De privacyverklaring van Awin vind je hier. Deze bevat informatie over je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door Awin.
  In enkele gevallen kan Awin een beperkt profiel bijhouden, dat betrekking heeft op jou. Dit zal echter niet je identiteit, online gedrag of andere persoonlijke kenmerken van je onthullen. Het enige doel van dit profiel is om bij te houden of een forwarding op het ene apparaat is gestart en op een ander apparaat is voltooid.
  In sommige gevallen kunnen Awin en de verwijzer (referrer) van de potentiële klant je persoonsgegevens ontvangen en verwerken, om samen met ons de affiliate marketing campagne uit te voeren.
  Evenzo ontvangen wij persoonsgegevens van potentiële klanten van Awin en de referrers, die in de volgende categorieën kunnen worden onderverdeeld: cookie-gegevens, gegevens met betrekking tot de website, app of technologie, van waaruit een potentiële klant naar ons is doorverwezen en technische informatie over het apparaat dat je gebruikt.

 • Target Performance GmbH
  Als je bezwaar wilt maken tegen retargeting klik je op de volgende link:
  https://ad.ad-srv.net/privacy/672p1lyu7kil/

 • targeting360 GmbH
  Als je bezwaar wilt maken tegen retargeting klik je op de volgende link:
  https://ad.ad-srv.net/privacy/kdb0xdq3ls8m/

 • Emego GmbH
  Bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens is te allen tijde mogelijk via de volgende link:
  http://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1

 • Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA)
  Deze website maakt gebruik van de technologie van Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Hiermee is het mogelijk om die internetgebruikers met reclame aan te spreken, die al interesse hebben getoond voor onze aanbiedingen op de pagina's van onze partners dan wel gegevens daarover te verzamelen. De technologie is afhankelijk van een cookie-based analyse van het gedrag van de gebruiker. Deze reclame verschijnt alleen op advertentieruimten van Outbrain, hetzij op de advertentieruimten van Outbrain Engage dan wel op het Outbrain Extended Network. Als je niet wilt dat specifiek op jouw interesses betrekking hebbende reclame aan jou wordt weergegeven, kun je deze functie hier uitzetten:
  https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

 • BrightRoll
  Als je bezwaar wilt maken tegen de retargeting, klik dan op de volgende link:
  http://www.aboutads.info/choices/

 • Google AdWords
  Bezwaar tegen het verwerken van gegevens is te allen tijde mogelijk via onderstaande link:
  https://adssettings.google.com/authenticated

 • Bing Ads
  Bezwaar tegen het verwerken van gegevens is te allen tijde mogelijk via onderstaande link:
  https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

 • Facebook
  Bezwaar tegen het verwerken van gegevens is te allen tijde mogelijk via onderstaande link:
  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 • TikTok
  Bezwaar tegen het verwerken van gegevens is te allen tijde mogelijk via onderstaande link:
  https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

 • Quancast
  Bezwaar tegen het verwerken van gegevens is te allen tijde mogelijk via onderstaande link:
  https://www.quantcast.com/opt-out/

 • The Reach Group
  Tag-Manager met Marketing Channel Tracker Medialead:

  We maken gebruik van de diensten van The Reach Group GmbH (Am Karlsbad 16, 10785 Berlijn, Duitsland) voor het uitvoeren van effectief marktonderzoek / effectieve marktanalyse, het verzamelen van statistische gegevens voor het volgen van campagnes of het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod. Dit gebeurt door middel van pseudonieme gebruikersprofielen, waarin geen persoonsgegevens, maar alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt. Hiervoor kunnen zogenaamde cookies worden gebruikt. Daarbij worden o.a. de volgende gegevens verzameld: tijdstip van opvragen, kanaal-informatie incl. mogelijke parameters en domein van de referer. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.The Reach Group GmbH zal in opdracht van ons de verzonden gegevens in het bijzonder gebruiken voor campagnetracking. Alle hierboven vermelde gegevens worden uitsluitend voor dit doel verzameld en opgeslagen zonder persoonlijke referentie. Meer gedetailleerde informatie vind je in ons Privacybeleid dat kan worden bekeken via de volgende URL:
  https://www.reachgroup.com/datenschutz/

  Je kunt je voor het verzamelen van campagnetracking-gegevens door The Reach Group GmbH uitschrijven en de verwerking van deze gegevens verhinderen door het uitvoeren van een zogenaamde opt-out onder de volgende link:

  https://medialead.de/content-optout.do

  Dit bezwaar blijft geldig zolang de bijbehorende OptOut-cookie niet wordt gewist. Deze cookie wordt ingesteld voor het domein, per browser en gebruiker van een computer. Als je onze website vanaf meerdere apparaten en browsers bezoekt, moet je daarom op elk van deze apparaten en in elke browser afzonderlijk en opnieuw bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens.

 • Amnet GmbH
  Toepassing van Amnet-technologie (Amnet GmbH)
  Voor de vergoeding van verkooppartners maken wij gebruik van de diensten van de firma Amnet GmbH (Alsterufer 3, 20354 Hamburg). Ten behoeve van het documenteren van doorverwezen klanten en voltooide transacties worden hierbij cookies aangemaakt. Deze cookies dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het resultaat van een reclamemedium van de verkooppartner en de overeenkomstige facturering in het kader van de dienstverleners. Persoonsgegevens worden daarbij niet verzameld, verwerkt of gebruikt. In een cookie wordt enkel de informatie geplaatst over wanneer een bepaald reclamemedium door een eindapparaat is aangeklikt. Dit cookie voldoet aan de thans geldende richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Als je niet wilt dat er cookies in je browser worden opgeslagen, kun je dit zelf regelen door je browserinstellingen te wijzigen. Je kunt in je respectievelijke browser het opslaan van cookies onder Extra's/Internetopties deactiveren, ze beperken tot bepaalde websites of je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra een cookie wordt gezonden. Bedenk echter dat je in dat geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online-aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. Je kunt cookies ook op elk moment wissen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van je eindapparaat verwijderd. Je kunt je recht op herroeping uitoefenen door via de volgende link op de opt-out-knop te klikken:
  https://www.mediaintelligence.de/privacy-optout.do

  Gepersonaliseerde reclamecampagnes door Amnet GmbH
  Om reclamecampagnes te kunnen personaliseren, verwerken we bepaalde gegevens over de online-activiteiten van de gebruikers op deze website. Tot deze gegevens kunnen behoren: online-identifiers (bijv. Cookie ID / Mobile Advertising ID), informatie over specifiek bezochte pagina's, producten die bekeken of samen met tijdstempels in een winkelwagentje zijn gelegd en gekocht, en details van technische apparatuur en zoekprogramma's. Wij geven Amnet GmbH, een bedrijf dat gespecialiseerd is in reclametechnologie, de opdracht om op basis van deze gegevens reclamecampagnes uit te voeren en gepersonaliseerde advertenties aan de gebruikers te tonen. Indien het bij deze gegevens om „persoonsgegevens“ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat, fungeert Jack Wolfskin als verwerkingsverantwoordelijke en Amnet GmbH als gegevensverwerker.
  Nadere informatie vind je op:
  https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

  Je kunt te allen tijde via deze link bezwaar maken tegen de gegevensverwerking:
  opt-out

 • Bazaarvoice
  Voor het verzamelen van reviews van producten en shops maken we gebruik van BazaarVoice. Hier vind je hun privacybepalingen: https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/


3. Opslag van gegevens

We zullen de ontvangen en verzamelde gegevens uitsluitend in lidstaten van de Europese Unie opslaan. We zullen alle redelijkerwijs te verlangen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of illegale publicatie, vernieling, verlies of wettelijk ontoelaatbare verandering.

4. Social Plug-ins

Onze Internetpagina gebruikt zogenaamde social plug-ins ('plug-ins') van de volgende aanbieders van sociale netwerken ('aanbieders'):

 • Facebook
  Exploitant van het sociale netwerk is Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). De plug-ins (de 'Vind ik leuk' / 'Like' button) zijn aangegeven door middel van het Facebook-logo of het noemen van de 'Facebook Social plug-in'.
  De Facebook privacy-richtlijnen vind je hier:
  https://www.facebook.com/about/privacy/

 • Twitter
  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). Deze plug-ins worden aangegeven door het Twitter-logo.
  De Twitter privacy-richtlijnen vind je hier:
  https://twitter.com/privacy

 • Pinterest
  Pinterest, Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, USA (Pinterest). Deze plug-ins (de 'Pin it'-knop) zijn aangegeven door het Pinterest-logo.
  De Pinterest privacy-verklaring vind je hier:
  https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 • Youtube
  Wij gebruiken plug-ins van YouTube, dat door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland wordt geëxploiteerd (Youtube). Deze plug-ins worden aangegeven door het YouTube-logo.
  De YouTube privacy-verklaring vind je hier:
  https://www.youtube.com/static?&template=privacy_guidelines

 • Flickr
  We gebruiken plug-ins van Flickr, dat door Yahoo! Inc., 01 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA wordt geëxploiteerd (Flickr). Deze plug-ins worden aangegeven door het Flickr-logo.
  De Flickr privacy-verklaring vind je hier:
  https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/eu/

Indien je Internetpagina een betreffende plug-in van één van de bovengenoemde aanbieders krijgt, wordt je internetbrowser automatisch met de server van de betreffende aanbieder verbonden. De contents van de plug-in worden direct door de aanbieder naar je internetbrowser gestuurd, die de gegevens op de internetpagina dienovereenkomstig integreert.

Deze integratie van plug-ins laat de aanbieder zien welke internetpagina's je hebt bezocht. Indien je op de internetpagina van de aanbieder bent ingelogd, kan de aanbieder je bezoek op onze Internetpagina volgen en aan je account toewijzen. Voor zover je met de plug-in interageert, bijvoorbeeld door de 'vind ik leuk'-knop in te drukken, of reviews invoegt, stuurt je internetbrowser de relevante informatie direct naar de aanbieder, die deze vervolgens opslaat.

Indien je niet wilt dat de aanbieder deze gegevens door je bezoek aan onze Internetpagina verzamelt, dien je vóór je bezoek op de Internetpagina's van de aanbieders uit te loggen.

Informeer je voor alle verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens en je optierechten ter bescherming van je gegevens in de richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van de betreffende aanbieder (zie boven).

5. Newsletter

Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat betekent dat je na je aanmelding een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd je aanmelding te bevestigen. Als we binnen 72 uur geen bevestiging van je ontvangen, worden je gegevens automatisch gewist.

Naast je e-mailadres en de andere gegevens die je bij de aanmelding hebt verstrekt, slaan wij je IP-adres op, evenals het tijdstip van je aanmelding en, in het geval van een elektronische aanmelding, je bevestiging. Wij slaan deze gegevens op om je aanmelding te documenteren en een evt. mogelijk misbruik van je persoonlijke gegevens te kunnen opsporen.

We verwerken je gegevens voor de toezending van de Newsletter (rechtsgrondslag art. 6 lid I pag. 1 letter . A AVG). Je kunt je toestemming om onze Newsletter te ontvangen natuurlijk te allen tijde herroepen. De gemakkelijkste manier om je abonnement op te zeggen is door te klikken op de afmeldingslink in elke Newsletter. Je kunt ons echter ook een e-mail sturen naar info@jack-wolfskin.com of een brief naar het contactadres dat in het impressum is vermeld.

Onze Newsletters bevatten zogenaamde web beacons of tracking pixels. Daarbij gaat het om kleine afbeeldingsbestanden die op onze website worden opgeslagen. Als je de Newsletter opent en de afbeeldingen downloadt, koppelen wij je aanmeldingsgegevens aan het individuele identificatienummer van de Newsletter. Deze koppeling stelt ons in staat om je gebruiksgedrag ook op onze internetpagina te evalueren. Een dergelijke tracking is niet mogelijk als je de weergave van afbeeldingen in je e-mailprogramma standaard deactiveert (en afbeeldingen ook niet handmatig downloadt), wat ertoe kan leiden dat de Newsletter niet volledig wordt weergegeven of niet alle functies kunnen worden gebruikt.

De met de tracking verkregen gegevens slaan we gedurende een periode van een jaar na je afmelding op, daarna worden ze gewist. Je kunt te allen tijde ook individueel per e-mail aan info@jack-wolfskin.com of per brief aan het contactadres dat in het impressum is vermeld, verzoeken om doorhaling.

Stand Privacybeleid voor onze website 26.04.2022Geschiedenis

Privacybeleid vanaf 01 maart 2022

Privacybeleid vanaf 20 september 2021

Privacybeleid vanaf 07 juli 2021

Privacybeleid vanaf 10 mei 2021

Privacybeleid vanaf 11 maart 2021

Privacybeleid vanaf 3 september 2020

Privacybeleid vanaf 27 maart 2019

Privacybeleid vanaf 1 oktober 2018

Privacybeleid vanaf 27 september 2018

Privacybeleid vanaf 27 augustus 2018

Privacybeleid vanaf 18 juli 2018

Privacybeleid vanaf 19 juni 2018

Privacybeleid vanaf 24 mei 2018

Privacybeleid vanaf 15 mei 2018

Privacybeleid voor onze website vanaf augustus 2014